wypożyczalnia samochodów kempingowych

warunki najmu


PLIKI DO POBRANIA

 

 

umowa najmu

tekst alternatywny

protokół zdawczo odbiorczy

tekst alternatywny

Warunki najmu

Ogóle warunki najmu samochodów kempingowych przez firmę Silesia Campers

Wynajmujący informuje klienta, że przedmiotem umowy jest wynajem samochodu i nie jest to impreza turystyczna, ani pośredniczenie na zlecenie w zawarciu umowy o świadczenie usług turystycznych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29.08.1997r. o usługach turystycznych.
Oznacza to m.in. że Najemca sam planuje i organizuje sobie podróż, powinien być świadomy , iż bierze na siebie pełną odpowiedzialność za siebie , swoją rodzinę i powierzony mu przedmiot najmu i musi być przygotowany na radzenie sobie we własnym zakresie we wszystkich nieprzewidzianych , krytycznych sytuacjach np. choroba, wypadek, awaria samochodu itp. gdyż pomoc WYNAJMUJĄCEGO może być ograniczona lub czasowo niemożliwa np. brak zasięgu tel. lub środek nocy. Również umowy ubezpieczenia Najemca zawiera we własnym imieniu i na własny rachunek nie licząc wymaganych prawem umów ubezpieczenia przedmiotu najmu.

Przedmiot najmu
Przedmiotem najmu jest samochód campingowy należący do firmy
Ft Olimpic Tomasz Starzec, ul. Zagórska 133, 42 680 Tarnowskie Góry NIP 645 230 13 93

zwany dalej pojazdem wraz z wyposażeniem dodatkowym określonym w protokole zdawczo-odbiorczym

§1.
 Oświadczenie wynajmującego
Wynajmujący oświadcza, że pojazd jest w dobrym stanie technicznym, posiada aktualne badania techniczne i odpowiednie ubezpieczenie.
W razie niemożliwość najmu modelu zawartego w umowie, zostanie WYNAJMUJĄCEMU zaproponowany model o podobnych parametrach.

§2
Najemca
 1.    Minimalny wiek kierowcy to 26 lat, prawo jazdy kategorii B od minimum 3 lat.
Najemca oświadcza, iż posiada wymagane uprawnienia do kierowania pojazdem na co okazuje przy sporządzeniu niniejszej umowy stosowny dokument, którego kserokopia stanowi załącznik do niniejszej umowy
 2.    Najmujący musi być osoba narodowości polskiej, w innym wypadku potrzebna jest zgoda WYNAJMUJĄCEGO.
 3.    Najemca zobowiązany jest najpóźniej w dniu podpisania umowy, okazać wynajmującemu dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w punkcie 2.1
 4.    Dane Najemcy należy potwierdzić aktualnymi dwoma dowodami tożsamości.
 5.    Koszty eksploatacyjne samochodu w trakcie czasu trwania wynajmu takie jak np. paliwo, płyny eksploatacyjne, przejazd drogami płatnymi, ew. mandaty itp., pokrywa najemca.
 6.    Podróż Pojazdem poza kraje unii europejskiej wymaga wcześniejszej zgody Silesia Campers , w razie braku takiej zgody Najemca ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za szkody w pojeździe.
 7.    Pojazd należy odpowiednio traktować i właściwie zamykać. Użytkownik jest zobowiązany do regularnej kontroli pojazdu i upewnienia się, że spełnia on wszystkie warunki konieczne do bezpiecznej jazdy.
 8.    Najemca zobowiązany jest do posiadania przy sobie dokumentów pojazdu wraz z dowodem rejestracyjnym i kompletem kluczy z pilotem, przez cały czas trwania Umowy i powinien stosować zasady najwyższej rzetelności w ich zabezpieczeniu przed kradzieżą lub zgubieniem. Pozostawienie ww dokumentów w samochodzie jest surowo zabronione, gdyż jednoczesna kradzież samochodu z dokumentami tego samochodu przekreślają możliwość uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela. W takiej sytuacji pełną odpowiedzialność ponosi Najemca.
 9.    Najemca nie jest uprawniony do podnajmowania pojazdu innym osobom.
 10.     NAJEMCA zobowiązany jest do poinformowania WYNAJMUJĄCEGO o przybliżonej trasie swojej podróży
 11.    Najemca zobowiązuje się do zachowania szczególnej ostrożności przy przejazdach w miejscach o ograniczonej wysokości ze względu na wysokość pojazdu 3,2 m oraz do nie przekraczania prędkości 110km/h (zalecana prędkość do 100 km/h)

§3    
Rezerwacja i zapłata za wynajem samochodu
1. NAJEMCA dokonuje wstępnej rezerwacji drogą elektroniczną,
potwierdzenie rejestracji zostanie przesłane na podany przez NAJEMCĘ adres elektroniczny
2. Rezerwacja zostaje dokonana po podpisaniu umowy i otrzymaniu do tygodnia od jej zawarcia zadatku w wysokości 30 % ceny najmu ( jednak nie mniej niż 1000 zł ) gotówką lub przelewem na konto Mbank     46 1140 2017 0000 4102 0258 3078
Wpłata zadatku rozumiana jest jako zawarcie Umowy Najmu Pojazdu i zaakceptowanie Ogólnych Warunków Najmu Pojazdu.
3. Pozostała cześć opłaty musi zostać wpłacona najpóźniej 7 dni przed odbiorem samochodu.  
4. W przypadku odstąpienia przez klienta od umowy na wynajem pojazdu po wpłacie zaliczki lub odstąpienia od zawartej umowy Najmu po wpłacie pełnej kwoty najmu, Najemca zostanie obciążony przez Silesia Campers kosztami odstępnego w wysokości:
a)    50% wpłaconej kwoty rezerwacji w przypadku odstąpienia w okresie większym niż 30 dni od daty wynajmu
 b)    100 % wpłaconej kwoty rezerwacji w przypadku odstąpienia w okresie równym lub mniejszym niż 30 przed odbiorem samochodu
c) Odstąpienie od Umowy Najmu musi być dostarczone do Wynajmującego w formie pisemnej.
    5. Koszt wynajmu/opłata za wynajem (samochodu campingowego) ustalana jest na     podstawie aktualnego cennika Wynajmującego i składa się z:
 1.    wynagrodzenia za wynajem liczonego wg liczby dni określonych w Umowie Najmu,
 2.    opłaty serwisowej za jednorazowe wyposażenie samochodu w pełną jedną butlę gazu, specjalistyczne płyny i papier toaletowy do WC, pełny zbiorniki wody, instruktaż.
 3.    kaucji, która w przypadku prawidłowego użytkowania samochodu jest zwracana do siedmiu dni po zwrocie pojazdu

 6.    Dzienny limit 400 km, przekroczenie limitu 0,80 PLN/1km + VAT
 7.    W przypadku zdania samochodu po upływie terminu o którym mowa w umowie najmu , Najemca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 100 PLN netto za każdą rozpoczetą godzinę opóźnienia 1-3h, oraz 200 PLN za każdą następną godzinę w zwrocie liczoną od ustalonego w umowie terminu zwrotu

§4
Kaucja
1. Wpłata kaucji w wysokości nie mniejszej niż 5000 zł najpóźniej 7 dni przed  odbiorem samochodu przeznaczona jest na pokrycie kosztów ewentualnych napraw i ubytków samochodu kempingowego oraz jego wyposażenia.
2. Za zgodą WYNAJMUJĄCEGO kaucja może być wpłacona bezpośrednio przed odbiorem POJAZDU
3. Rozliczenie kaucji następuje w ciągu 7 dni od daty zdania pojazdu i podpisania protokółu zdawczo-odbiorczego wpłatą na konto bankowe wskazane przez Najemcę.
4. Jeżeli w ciągu tego czasu zostaną wykryte dodatkowe usterki spowodowane przez Najemcę , a nie zauważone, bądź nie uwzględnione w protokóle podczas zdawania Pojazdu, Wynajmujący po ich udokumentowaniu i przekazaniu dokumentacji Najemcy pomniejszy kwotę wypłaconej kaucji o koszt naprawy w/w usterek
5. Utrata kaucji lub jej części wynika z nieprzestrzegania przez Najemcę Ogólnych Warunków Wynajmu POJAZDU , a w szczególności w przypadku:
    – kradzieży lub szkody całkowitej POJAZDU – całkowita utrata kaucji,
    – złamanie zakazu palenia w POJEŹDZIE – 500 zł.
    – zgubienie kluczyków lub pilota autoalarmu – 1000 zł
    – zgubienie dowodu rejestracyjnego lub polisy ubezpieczeniowej.- 1500 zł.
    – nie wyczyszczenie toalety chemicznej – 200 zł.
– zwrot brudnego pojazdu (na zewnątrz) – 150 zł
– zwrot brudnego pojazdu (wewnątrz) – 400 zł
    – Znaczne zabrudzenie tapicerki samochodowej części mieszkalnej lub kabiny kierowcy     wymagające prania. – 300 zł.
    – nie uzupełnienie zbiornika paliwa po okresie najmu – 100 zł plus koszt benzyny
    – Brak kontroli poziomu oleju silnikowego – całkowita utrata kaucji.
    – Spowodowania kolizji drogowej – całkowita utrata kaucji. (zatajenie tego faktu przed WYNAJMUJĄCYM podczas zdania pojazdu – całkowita utrata kaucji plus kara umowna 3000 zł..
6. NAJEMCA może wstrzymać wypłatę kaucji do czasu wyceny roszczeń WYNAJMUJĄCEGO w stosunku do NAJEMCY, gdy wartość naprawy uszkodzeń nie jest znana w chwili zdania POJAZDU.

§5
Ograniczenia w użytkowaniu
 1.    W samochodzie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i spożywania używek.
 2.    W samochodzie obowiązuje zakaz przewożenia i przetrzymywania zwierząt bez zgody WYNAJMUJĄCEGO
 3.    Samochód kampingowy nie może być wykorzystywany przez Najemcę do celów innych niż rekreacyjno – turystyczne, a w szczególności nie może brać udziału w imprezach samochodowych, testach samochodów, nie może być także wykorzystywany do transportu rzeczy,  materiałów łatwopalnych oraz transportu materiałów trujących oraz niebezpiecznych
 4.    Samochód kampingowy nie może być wykorzystywany przez Najemcę do podróży po bezdrożach
 5.    Pojazdu nie można przekazywać do użytkowania ani podnajmować osobom trzecim . Za działania osób trzecich NAJEMCA odpowiada jak za własne

§6
Odpowiedzialność, odszkodowanie
1. Najemca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Wynajmującego o każdej stwierdzonej awarii, usterce, kolizji i wypadku drogowym z udziałem wynajmowanego samochodu i zastosować się do wszystkich wskazówek dotyczących postępowania w zaistniałej sytuacji.
2. Jeżeli uszkodzenia PRZEDMIOTU NAJMU nastąpiły w wyniku kolizji drogowej z winy NAJEMCY, NAJEMCA odpowiada za pokrycie wszelkich kosztów związanych z usunięciem skutków zdarzenia oraz kosztów utraty zniżek w firmie ubezpieczeniowej udziałem własnym – całkowitą utratą kaucji,    
3.  NAJEMCA odpowiada za wszelkie szkody na PRZEDMIOCIE NAJMU spowodowane z jego winy nie będące skutkiem kolizji drogowej – do wysokości kaucji.
Jeżeli w wyniku kolizji drogowej lub innych uszkodzeń przedmiotu najmu z winy NAJEMCY, NAJEMCA nie może kontynuować swojej podróży , to traci pozostałą niewykorzystaną kwotę za wynajem.
4. Najemca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy, gdy zaistnieją okoliczności, w wyniku których ubezpieczyciel odstępuje od wypłaty ubezpieczenia np. gdy NAJEMCA spowodował szkodę będąc pod wpływem alkoholu lub środków odurzających .
5. Najemca ponosi całkowitą odpowiedzialność w przypadku kradzieży PRZEDMIOTU NAJMU
 jeżeli zaginęły klucze bądź dokumenty PRZEDMIOTU NAJMU, wyjątkowego niedbalstwa, czy lekkomyślności np. niedostosowania wymiarów ( wysokość, szerokość ) POJAZDU do panujących warunków drogowych oraz wielokrotne uszkodzenia POJAZDU ( dewastacja ) będące następstwem nieliczenia się z cudzą własnością , Jeżeli Najemca uchyla się od pokrycia należności za w/w szkody Wynajmujący będzie dochodził swoich praw przed Sądem właściwym siedzibie WYNAJMUJĄCEGO.
6. NAJEMCA odpowiada do wysokości kaucji za wszelkie uszkodzenia pojazdu powstałe w czasie trwania umowy najmu, nawet jeżeli nie powstały one bezpośrednio z winy NAJEMCY, , mechaniczne uszkodzenie opony lub felgi, uszkodzenie szyb, oraz ich pęknięcia powstałe np. od uderzenia kamienia, mechaniczne uszkodzenia zawieszenia np. po wpadnięciu w dziurę, lub za szkody powstałe po włamaniu do samochodu, itp…

7.  NAJEMCA nie odpowiada za szkody i awarie POJAZDU , jeżeli powstały one w wyniku zaniedbań WYNAJMUJĄCEGO np. niedokonanie terminowej wymiany oleju czy innych napraw terminowych (wymiana paska rozrządu, klocków i tarcz hamulcowych, zbyt zużyte opony itp.)
8.     NAJEMCA nie odpowiada za zużyte podzespoły samochodu i elementy jego wyposażenia, gdzie     przyczyną ich zużycia jest normalna długotrwała eksploatacja samochodu. ( np. tarcze i klocki     hamulcowe , opony .)
    9. NAJEMCA odpowiada za powierzony mu POJAZD jak za własny, ma obowiązek systematycznej     kontroli poziomu oleju silnikowego, płynu chłodniczego oraz innych płynów eksploatacyjnych.
10.     NAJEMCA powinien dysponować odpowiednimi środkami na usuniecie każdej awarii powstałej     w czasie użytkowania POJAZDU, w wyniku której, dalsze kontynuowanie jazdy jest     niebezpieczne lub niemożliwe. Faktury i rachunki wystawione na WYNAJMUJĄCEGO za w/w naprawę NAJEMCA przedstawia po powrocie WYNAJMUJĄCEMU. Tylko w takim przypadku    WYNAJMUJĄCY zwróci NAJEMCY poniesione koszty napraw do wysokości rachunków ewentualnie pomniejszając wypłatę o udział własny Najmującego.
11.    Jeżeli awarii lub uszkodzeń POJAZDU nie da się usunąć w krótkim czasie i dalsze kontynuowanie jazdy będzie niemożliwe, WYNAJMUJĄCY zwróci NAJEMCY niewykorzystaną część opłaty za wynajem POJAZDU za pełne doby pozostałe do końca trwania umowy. Najemca organizuje sobie sam powrót do domu na własny koszt. Z tego tytułu NAJEMCY nie przysługuje żadne inne dodatkowe odszkodowanie.
12. WYNAJMUJĄCY nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w samochodzie, jeśli nastąpiło do niego włamanie.

§7
Obowiązki najemcy na wypadek uszkodzenia pojazdu, kolizji lub
wypadku drogowego, wyrządzenia szkody osobom trzecim w związku z ruchem pojazdu
1.Jeżeli pojazd został uszkodzony w wyniku kolizji drogowej, wypadku drogowego, innego zdarzenia Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Wynajmującego, a następnie do postępowania zgodnie z warunkami przewidzianymi w OWU oraz poleceniami Wynajmującego.
2. W przypadku uczestniczenia pojazdu w kolizji drogowej lub wypadku drogowym Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Policję oraz uzyskać notatkę służbową sporządzoną przez Policję na miejscu zdarzenia.
3. W przypadku uczestniczenia pojazdu w kolizji drogowej, wypadku drogowym, innym zdarzeniu wywołującym szkodę Najemca zobowiązany jest do zabezpieczenia pojazdu w sposób uniemożliwiający powiększenie rozmiaru szkody.
4. Najemcy nie wolno dokonywać żadnych napraw pojazdu bez wyraźnej uprzedniej zgody Wynajmującego.
5. Jeżeli uszkodzenie pojazdu nie wpływa na bezpieczeństwo jazdy i nie skutkuje dalszym pogorszeniem stanu technicznego pojazdu, Najemca za zgodą Wynajmującego może kontynuować jazdę.

§8
Wydanie oraz zdanie pojazdu
1. NAJEMCA jest zobowiązany do odbycia instruktażu związanego z eksploatacją pojazdu przed jego odbiorem i potwierdzenie tego faktu podpisami Najemcy i strony Wynajmującej.
    2. W przypadku, gdy instruktaż się nie odbył z winy NAJEMCY , WYNAJMUJĄCY może odmówić wydania pojazdu, a koszty ewentualnego opóźnienia w wydaniu POJAZDU ponosi NAJEMCA.
    3. NAJEMCA zwraca samochód w terminie określonym umową i nie ma możliwości przedłużenia umowy wynajmu bez zgody WYNAJMUJĄCEGO
4.  Za samowolne przedłużenie umowy NAJEMCA zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 100 PLN netto za każdą rozpoczetą godzinę opóźnienia 1-3h, oraz 200 PLN za każdą następną godzinę w zwrocie liczoną od ustalonego w umowie terminu zwrotu. Jeżeli NAJEMCA nie zwróci pojazdu do 6 godzin po terminie wskazanym w umowie wynajmu i nie skontaktuje się z WYNAJMUJĄCYM, ten poinformuje organa ścigania o podejrzeniu kradzieży, co spowoduje całkowitą utratę kaucji i dalsze ew. konsekwencje finansowe lub prawne.

§9
Odstąpienie od umowy
Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w każdej chwili, jeżeli zarezerwowany POJAZD ulegnie wcześniejszemu wypadkowi lub innemu uszkodzeniu lub zaistnieją inne ważne okoliczności i nie ma możliwości na bezpieczne użytkowanie POJAZDU przez NAJEMCĘ. W takim przypadku WYNAJMUJĄCY może zaproponować NAJEMCY inny POJAZD lub zwrócić koszty zadatku, opłatę zasadniczą oraz kaucję wpłaconą przez NAJEMCĘ w trybie natychmiastowym, jednak z tego tytułu nie należy się NAJEMCY żadne dodatkowe odszkodowanie

§10
Postanowienia końcowe
1. Wynajmujący wyraża/nie wyraża zgody na używanie pojazdu przez Najemcę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Do rozpoznawania sporów mogących wyniknąć w związku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy pomiędzy Wynajmującym a Najemcą nie będącym konsumentem, wyłącznie właściwy miejscowo jest sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego